Поглед в дълбочина в клетъчното развитие и токсичността на алуминиевите добавки, използвани в клинично одобрени ваксинации

алуминиеви адюванти

Автори: Matthew Mold, Emma Shardlow & Christopher Exley
The Birchall Centre, Lennard-Jones Laboratories, Keele University, Keele, Staffordshire, ST5 5BG, UK

 

алуминиеви адюванти

Резюме: Алуминиевите добавки (адюванти) остават най-широко използваните и ефективни помощни средства при ваксинация и имунотерапия. В този доклад, разпределението на размера на частиците (PSD) от алуминиев оксихидроксид и алуминиев хидроксифосфат, използвани като адюванти, е изяснено в опита да се съпоставят тези свойства с биологичните реакции, наблюдавани след ваксинация. Установено е, че повишената разтворимост и потенциално генериране на Al(III) катиони в лизозомна среда положително корелира с увеличаване на смъртността на клетките ин витро, потенциално генериращи по-силна възпалителна реакция в мястото на симулирано инжектиране. Клетъчното поемане на базирани на алуминий адюванти (ABA), използвани в клинично одобрени ваксини, е сравнено с често използван експериментален ABA, в ин витро ТНР-1 клетъчен модел. Използването на лумогалион като флуоресцентна проба за алуминий, допълнена с трансмисионна електронна микроскопия, дава допълнителна представа за морфологията на интернализираните частици, определяна от физикохимичните вариации на ABA, които са изследвани. Ние показваме, че не всички алуминиеви адюванти са еднакви по действие, нито от гледна точка на техните физични свойства, нито по тяхната биологична реактивност и потенциални токсични реакции, както на мястото на инжектиране, така и след това. Високото натоварване на алуминиев оксихидроксид в цитоплазмата на ТНР-1 клетките, без непосредствена цитотоксичност може да е предпоставка тази форма на алуминиев адювант да бъде транспортирана в цялото тяло, включително до мозъка.


Източник: Mold M, Shardlow E., Exley C. Insight into the cellular fate and toxicity of aluminium adjuvants used in clinically approved human vaccinations. Scientific Reports 6, Article number: 31578 (2016); doi:10.1038/srep31578
http://www.nature.com/articles/srep31578

Свързани публикации