Ваксинопрофилактика: информация и права

Ваксинопрофилактика

Как да отстояваме правата си във ваксинопрофилактиката

Темата за свободата във всеки смисъл, правото на телесен интегритет и пълноценна информация, потисничеството във всякаква форма, е все така актуална и винаги ще бъде. В цивилизована Европа гражданите познават и отстояват правата си във всяка област, без да се притесняват, докато тук в повечето случаи търпим, мълчим и резултатът е налице – незачитане и потъпкване на основни човешки права, както и правото на цялостна информация. Затова тук ще намерите отговори и решения на често задавани въпроси и проблеми по темата „ваксинопрофилактика“:

1. Когато общувате с медицински специалисти, чиновници и институции, винаги запомняйте и записвайте името и длъжността на този, с когото разговаряте!

Ако лекар или чиновник от здравна институция ви дава незадоволителни отговори, съветва ви да ваксинирате противно на описаните срокове, противопоказания, друго в листовките или въпреки че детето не е в добро здраве, и при каквито и да е ваши съмнения относно обяснението му, винаги изисквайте от него да посочи документ където го пише, както и писмено да поеме отговорност при евентуални последствия. Той най-вероятно ще откаже, но това ви дава основание да запитате дали съветът му наистина е приложим за вашите деца, щом отказва да поеме отговорност за него. Това може да го накара да размисли и да ви даде по-правилен и хуманен за вас съвет. Какъвто и да е изходът, задължително потърсете още експертни мнения, независимо дали от същата или друга институция.

Винаги помага, ако информирате и медиите за проблема.
Не се притеснявайте да търсите правата си и по съдебен път, да се обърнете към Омбудсмана, неправителствени и съсловни организации, ако отговорните институции не вземат нужното отношение.

Институциите, които отговарят за проблеми в здравеопазването и ваксинопрофилактиката, са: Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), Министерство на здравеопазването (МЗ), Изпълнителна агенция Медицински одит (ИАМО), Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

2. Винаги търсете информация от повече от един източник и се информирайте подробно по интересуващите ви въпроси за ваксинопрофилактиката.

Отделеното за това време и новите знания се отплащат и може да спестят здравословни проблеми. Преди посещение за ваксинация, задължително се информирайте от лекаря коя ваксина (име) предстои и се запознайте подробно с листовката и. Следете дали е от първичната схема и коя доза поред е, или е реваксинация. Когато сте в кабинета за процедурата, преди нея задайте всички въпроси, които имате и изискайте подробен преглед на детето, включително и някои изследвания, ако прецените. Информирайте лекаря за всичко, свързано със здравословното състояние на детето, алергии, други противопоказния, както и фамилни обременености. Не е проблем да се отложи ваксина, проблем е да се сложи на нездраво дете. Противопоказанията за ваксинация са описани в Приложение № 10 към чл. 20 от Наредба 15 за имунизациите. Не разрешавайте поставянето едновременно на 2 ваксини! Не разрешавайте ваксиниране преди навършване на съответната възраст според имунизационенния календар. Времето между 2 ваксинации трябва да е минимум 30 дни.

При ваксинация винаги си записвайте датата, името на ваксината, партидния номер и коя поредна доза от схемата е!

В родилното при най-малкото ваше съмнение за противопоказания – дали вътреболнична инфекция, проблеми при раждането или друго, прилагане на антибиотици или други лекарства на бебето, отложете ваксините за по-късен период. Ако спорят с вас, позовете се, че в Европа в повечето държави ваксините започват от 2-3 месец от раждането именно заради такива възможни рискове. Попълва се декларация за отказ на 2-те ваксини, прилагани в първите часове от раждането на бебето.

Данни за заболеваемостта от инфекциозни болести можете да намерите в сайтовете на НЦОЗА, НЦЗПБ и другитук, тук, тук, тук, и тук, както и в РЗИ.

3. Единствено лекар може да поставя ваксини и само в лечебно или здравно заведение!

Ако някой в мобилен кабинет, в частна или държавна фирма по повод профилактичен преглед, или в детско/учебно заведение, иска да приложи ваксина на Вас или детето Ви, категорично откажете, позовавайки се на член 15 от Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите и член 87 от Закона за здравето, според който можете да откажете интервенцията. Ваксинациите се извършват от съответния личен лекар в кабинета му след обстоен преглед и познавайки Вас или детето Ви, здравословното ви състояние и фамилна анамнеза, затова няма основание да искат да ви ваксинира друг и на друго място. Нямат право да ваксинират детето Ви без вашето присъствие и съгласие!

Наредба 15: Чл. 15. (1) Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват от:
  1. 1. лекар, обслужващ новородените в лечебно заведение за болнична помощ;
  2. 2. личен лекар.
  3. (2) По изключение задължителните имунизации и реимунизации могат да се извършват и от лекар във:
  4. 1. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) имунизационен кабинет на РЗИ и НЦЗПБ;
  5. 2. лечебно заведение извън посочените в ал. 1;
  6. 3. здравно заведение по чл. 26, ал. 1 от Закона за здравето.
  7. (3) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Лекарите по ал. 2, т. 2 и 3 извършват имунизациите и реимунизациите под контрола и съгласувано с РЗИ.

4. Как да реагирате, ако личният лекар се отнася грубо, не дава нужната информация и не отдава необходимата грижа за здравето на детето заради отказ от ваксина/и или други причини.

Решение: Културно се разговаря с лекаря (по възможност пред свидетел – роднина, приятел) дали ще промени отношението си според Хипократовата клетва и етичните норми в медицината или да си търсите правата чрез контакт/жалба до отговорните институции. Ако това няма ефект, подава се жалба до ИАМО, в която се описва казуса и се иска смяна на лекаря извън официално обявените срокове за такава смяна, ако не съвпадне с месеците юни и декември. Може да се прати сигнал и до някоя медия/новинарски сайт.

5. Детето е получило нежелана реакция след ваксинация (НРВ), как да се постъпи?

Решение: Ако лекарят неглижира ситуацията, здравословния проблем и отказва да докладва страничната реакция на РЗИ, родителят посещава специалисти, за да се погрижат за здравето на детето; докладва реакцията като попълва формуляра за съобщаване на нежелани реакции на сайта на ИАЛ, с описание на всички симптоми по време и тежест, както и от коя ваксина са отключени. От Агенцията ще се свържат с него за повече информация. Паралелно може да подаде сигнал и до РЗИ. Ако желае смяна на лекаря, подава сигнал и до ИАМО, в който описва неглижирането от страна на личния лекар към здравето на детето и че желае да го смени.
Може да се напише писмо и до медиите.

Нежеланите реакции след ваксинация са описани в листовките, в Приложение № 10а към чл. 27, т. 5 от Наредба 15 – сериозните подлежащи на задължително съобщаване и проучване, както и срокове за поява на някои от тях; и в Методичното указание за надзор на НРВ. Възможно е детето да получи реакция или да отключи заболяване от ваксина, които не са описани в посочените нормативни документи или листовката.

6. Какво да се направи, ако детето има (макар и малки) здравословни проблеми, но личният лекар въпреки всичко иска да ваксинира.

Решение: Отлагате във времето процедурата, искайте лекарят да я отложи за след оздравяване, да ви прати на специалист и/или да ви даде бележка за комисия за отлагане/освобождаване, ако здравословният проблем съответства на такава нужда. Ако откаже, отивате при съответния специалист за здравословния проблем и от него искате отлагане на ваксините, както и бележка да ви прати на комисия за отлагане/освобождаване, ако е необходимо това. Пред комисия се явявате само по документи (всичко, което имате до момента), без детето. След изтичане на срока на отлагане, с нова бележка се явявате отново на комисия.

7. Детето има несложена/и ваксина/и и заплашват с изключване от детска ясла/градина, или отказват достъп до такива.

Решение: Разговаря се направо с директора на детското заведение, като се излагат сериозно обосновани мотиви за ситуацията. Ако несложената ваксина е отлагана заради здравословни проблеми, моли се личният лекар да даде бележка с мотиви. Ако е по желание на родителя, търсят се алтернативни варианти – най-осъществимият икономически е детето да се гледа от баба, роднина; 2-3 семейства да си организират взаимно и редуващо се гледане на децата; да се наеме пенсионерка. Други варианти са кооператив или частна детска градина, а ако родителят не работи – гледа си го.

Важно: Няма проблем неваксинирани да посещават училище!
Ако някой твърди обратното – заблуждава. В случай че мед.сестра или друг от училището се опитва да изнудва родителя, разговаря се културно с него като се позовете на чл. 53, ал. 1 и 2 от Конституцията. Ако това не помогне, подава се жалба до Регионалния инспекторат по образованието. Единственото, което имат право да изискват от вас в учебното заведение, е бележка за ваксинационния статус на детето до този момент. Независимо какъв е статусът, никой от училището няма право да ви отнеме достъпа до учебното заведение, да ви заплашва с изключване, да ви изнудва с искане за още документи за ваксините или да ви кара да ходите до РЗИ и да плащате глоби.

8. В някои училища в провинцията неправомерно прилагат проба Манту или ваксинират, дори предварително не уведомяват родителите кога извършват процедурата.

Манту и ваксинации в учебни заведения е абсолютно незаконно действие – може да се извършва само в лечебни и здравни заведения от лекар в присъствието на родителя и след задълбочен преглед на детето.
Ако разберете за извършване на ваксинация или проба Манту в учебни заведения, има следните варианти за действие:

  • уведомявате директора и училищната сестра, че сте наясно с незаконната процедура и ще подадете сигнал до училищния инспекторат. Информирате ги, че учебното заведение грубо нарушава чл.15 от Наредба 15/2005 г. за имунизациите;
  • представяте декларация за забрана за медицински интервенции и процедури върху детето ви, докато е в учебното заведение. Декларацията я правите в 2 екземпляра, входирате в деловодството и връчвате на директора и мед. сестра. Отделно от това, устно информирате всички преподаващи на детето ви учители за съответните забрани.

9. Ако желаете да откажете ваксина, полага се подпис в журнала при личния лекар само за конкретната ваксина, на която и е време по календар.

И така за всяка следваща. По този начин удостоверявате, че непоставянето на ваксина е по ваше желание, а не по вина на лекаря и така той може да докаже това, за да не го глобят. Не се подписва за минали несложени ваксини, тъй като не се подписват документи със задна дата. Евентуално в журнала до подписа ви за отказ може да запишете: „В качеството ми на родител не съм получил/а предварително достатъчна информация за целта и естеството на ваксинацията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове“. Така защитавате и себе си, защото написаното не означава точно отказ, а по-скоро неубеденост заради никаквата или оскъдна информация, получена от личния ви лекар. Това се отнася за повечето медицински специалисти – не информират родителите или им поднасят повърхностна и едностранчива информация по темата „ваксини“, така че има основание за този текст, но последствието ще е конфликт с лекаря. По принцип само подпис в журнала срещу отказаната ваксина е достатъчен.

Не се попълват никакви общи откази, декларации и други документи за отказ, дори и да искат това от вас – нямат законово основание. Ако личният лекар ви прати в РЗИ, за да декларирате отказ там или по други причини, свързани с отказа, категорично откажете. Нямате работа в РЗИ по този въпрос.

Единствено ако евентуално след време получите покана от РЗИ за съставяне на акт (АУАН – акт за установяване на административно нарушение) за отказа, отидете. Глобата е между 50 и 200 лв. Най-често най-малката. Може да впишете възражение в акта. Въз основа на него административно-наказващият орган решава дали е основателно издаването на наказателно постановление (НП), в което са записани сумата на глобата и срокът за обжалване. Обжалва се след издаването на НП и то само след като бъде връчено лично или на член от семейството. Актове не се обжалват, на тях може само да се пише възражение. Давностният срок е: Ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на 3 месеца от откриване на нарушителя или 1 година от извършване на нарушението. (ЗАНН чл. 34, ал.1, буква „в“). След тези срокове нямат законово основание да ви съставят акт и последваща глоба за съответното нарушение (отказ от ваксина). При неспазване на сроковете от РЗИ, това е достатъчно основание да обжалвате НП като незаконно.

10. Запомнете, че:

Според Конституцията чл. 30, ал. 1 и 2, всеки има право на лична свобода и неприкосновеност, никой не може да бъде подлаган на посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон. Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Според Закона за здравето, чл. 87, ал. 1, медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.

Отстоявайте свободата си, правата си, нуждата от пълноценна информация и етично и професионално отношение на специалисти и институции към Вас. Вие сте избирател, свободна личност, клиент и работодател на институциите, научете ги да се съобразяват с Вас и да зачитат правата Ви!

Свързани публикации