Бионеразградимост и транслокация на алуминиеви ваксинални адюванти в мозъка

ваксинални адюванти

Алуминиевият оксихидроксид (алум) е кристално съединение, широко използвано като имунологичен адювант на ваксините. Опасенията, свързани с използването на частици от алум във ваксините се появиха вследствие разпознаването на тяхната роля като причинител на т.нар. макрофагиален миофасциит (MMF) – лезии, открити при пациенти  с миалгичен енцефаломиелит /хронична умора/ MMF-синдром, което разкри неочаквано дълготрайно наличие на бионеразградим алум в имунните клетки в предполагаемо чувствителни индивиди, което разклаща предходното погрешно фундаментано схващане за биоразпределението на тези частици. Преди време авторите са показвали, че слабо биоразградими частици с алум-обвивка, инжектирани в мускулите, са незабавно погълнати от фагоцитите в мускулите и дрениращите лимфни възли, и могат да се разпространяват чрез фагоцитните клетки в тялото, като бавно се натрупват в мозъка.

Това категорично показва, че дълготрайната бионеразградимост на адювантите, попаднали във фагоцитните клетки, е предпоставка за бавна мозъчна транслокация и продължителна невротоксичност. Разбирането на основните механизми на бионеразградимостта на частиците и мозъчната им транслокация представлява голямо предизвикателство в здравеопазването, тъй като това може да помогне да се определят факторите за развитие на хронични невротоксични поражения. Бионеразградимостта на алума може да бъде свързана с неговия лизозом-дестабилизиращ ефект, който вероятно се дължи на предизвикани от кристалните частици разкъсвания на фаголизозомните мембрани.

Макрофагите, които непрекъснато поглъщат чужди частици, вероятно ще претърпят, с променлива между отделните индивиди (интериндивидуална) ефективност, специална форма на автофагия докато не се разградят погълнатите частици. Успешното разграждане на частиците в рамките на двойнно-мембранните автофагозоми и последващото сливане с възстановени и повторно подкиселени лизозоми ще изложи частиците на кисело рН, което може да разтвори алум-частиците. Мозъчната транслокация на алум-частици е свързана с механизма на троянския кон, по-рано описан за инфекциозни частици (HIV, HCV).


Източник:
Gherardi RK, Eidi H, Crépeaux G, Authier FJ, Cadusseau J. Biopersistence and brain translocation of aluminum adjuvants of vaccines. Front Neurol. 2015 Feb 5;6:4. doi: 10.3389/fneur.2015.00004.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25699008

Свързани публикации