Ефектът на грипната ваксинация при възрастни хора върху хоспитализацията и смъртността

грипна ваксина

Обсервационно проучване с регресионен дисконтинуитетен дизайн (наблюдателно изследване с отчитане на другите влияещи фактори)

Автори: Michael L Anderson, Carlos Dobkin, Devon Gorry

Резюме

Контекст: Обсервационните (наблюдателни) проучвания, използващи традиционни дизайни на изследване, показват, че грипната ваксинация намалява хоспитализациите и смъртността сред възрастните индивиди. Здравните власти в някои страни съответно дават приоритет на ваксинацията на тази популация. Въпреки това остават въпроси относно ефективността на тази политика, като се има предвид възможността за пристрастия и объркване в обсервационните данни.

Цел: Да се определи ефективността на грипната ваксина за намаляване на хоспитализациите и смъртността сред възрастните хора чрез използване на (различен) дизайн на наблюдателно проучване, който намалява възможността за пристрастия и объркване.

Дизайн: Приложен е регресионен дисконтинуитетен дизайн (прекъсване на регресията) към рязката промяна в процента на ваксинация на възраст 65 години, която е резултат от възрастово-базираната стратегия за ваксинация в Обединеното кралство. В този дизайн сравненията бяха ограничени до индивиди, които са близо до прага на 65-годишна възраст и съответно бяха правдоподобно сходни в повечето аспекти, с изключение на ваксиналния обхват.

Местоположение: Англия и Уелс.

Участници: Хора на възраст от 55 до 75 години, живеещи в изследвания район в периода от 2000 до 2014 г.

Интервенция: Сезонна грипна ваксина.

Измервания: Степен на хоспитализация и смъртност по месеци (октомври – март) спрямо възраст по месеци (напр. процентът на хоспитализация през март 2010 г. за възрастни, родени през юни 1943 г).

Резултати: Данните включват 170 милиона хоспитализации и 7,6 милиона смъртни случая. Навършването на 65 години е свързано със статистически и клинично значимо увеличение на обхвата със сезонна грипна ваксинация. Въпреки това, няма данни, които да показват, че ваксинацията намалява хоспитализациите или смъртността сред възрастните хора. Оценките бяха достатъчно точни, за да изключат резултатите от много предишни проучвания.

Ограничение: Изследването разчита на обсервационни данни и фокусът му е ограничен до лица на възраст около 65 години.

Заключение: Настоящите стратегии за ваксинация, приоритизиращи възрастните индивиди, могат да са по-малко ефективни от очакваните за намаляване на сериозната заболеваемост и смъртност в тази популация, което предполага, че може да са необходими допълнителни стратегии.


Източник: Anderson ML, Dobkin C, Gorry D. The Effect of Influenza Vaccination for the Elderly on Hospitalization and Mortality: An Observational Study With a Regression Discontinuity Design. Ann Intern Med. 2020 Apr 7;172(7):445-452. doi: 10.7326/M19-3075
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32120383/

Свързани публикации