Нежелани реакции след ваксинация

Съобщаване на нежелани реакции

Нежелани реакции след ваксинация, подлежащи на задължително съобщаване, описани в Приложение 10а към чл. 27, т. 5 от Наредба 15 за имунизациите в Република България.

Приложение 10 от Наредба 15 за имунизациите

По-сериозни нежелани реакции и срокове за появата им. Възможно е да се проявят и след посочения период. Жива орална полиоваксина не се използва у нас от 2007-ма година, но все още се прилага в други страни, предимно ендемични.

Реакции от ваксини

Всяка нежелана реакция след ваксинация се съобщава задължително на личния лекар. Родителят информира и Изпълнителна агенция по лекарствата като попълва  този формуляр.

Нежелана реакция след ваксинация (НРВ)

Всяка реакция на организма извън изграждането на специфичен имунен отговор, която възниква след имунизация, води до отклонения в здравето на имунизирания, безпокойство в обществото и за която се предполага, че е свързана с имунизацията.

Класификация на НРВ

Програмна грешка

Медицински инцидент или НРВ, причинени вследствие на грешки при:

Приготвяне на ваксината за приложение

 1. употреба на нестерилни спринцовки или игли, вкл.повторна употреба на игли и спринцовки за еднократна употреба;
 2. контаминиране на ваксината или на разтворителя;
 3. прилагане на вече разтворена ваксина или на ваксина от отворен флакон извън времето, определено за използуване след разтварянето и, респ. след отварянето на флакона;
 4. разтваряне на ваксина с друг (различен от определения) разтворител;
 5. заместване на ваксина или разтворител с някакво лекарство.

По-често се наблюдават по време на масови имунизации

Прилагане на ваксината:

 1. инжектиране на неподходящо място;
 2. подкожна вместо интрадермална инжекция при БЦЖ;
 3. други – еднократно прилагане на повече от една доза.

Неспазване на контраиндикациите.

Неправилно съхранение на ваксината и разтворителите:

 1. съхранение на ваксини извън посочените температурини граници (+2 +8°С);
 2. съхранение с излагане на светлина;
 3. неспазване условията на „хладилната верига”.

Коинцидентна (съвпадаща) реакция

Медицинско събитие или реакция възникнали след ваксинация, но поради друга причина – случайно съвпадение на събитията.

Реакция към приложението на ваксината

Вследствие на страх от манипулацията или от болката при самото инжектиране имат индивидуален или по-масов характер.

Неизвестна реакция – реакция, чиято причина не може да се определи.

Съобщаване на НРВ

 1. Лекар прегледал пациент с подозирана НРВ, съобщава за нея в РЗИ.
 2. Съобщението за НРВ се извършва по телефон, факс или електронна поща.
 3. Изпраща попълнено съобщение за проучване на НРВ на специална бланка (приложение 8 към чл. 14 от Наредба 15/12.05.2005 г.).

 

ВАЖНО!

Задължително съобщете на лекаря, извършил ваксинацията за появилата се реакция и след това попълнете този формуляр. Така ще бъдете сигурни, че подадената реакция ще бъде проучена!

http://www.bda.bg/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=160&lang=bg

Тежките реакции подлежат на незабавно съобщаване: информирайте се тук

Свързани публикации